INFRASAUNA DeLUXE 3003 CARBONInScenio 230

INFRASAUNA DeLUXE 4004 CARBON
Zobrazit v plné velikosti


INFRASAUNA DeLUXE 4004 CARBON

Cena za kus (kus): 38 307K?

Zeptejte se na tento produkt

ParametryPo?et osob: 4
Výkon: 1900 W
Osv?tlení: Vnit?ní LED osv?tlení
Rampa: LED osv?tlení
Rádio: CD/AM/FM stereo radio
Ionizátor: ANO
Digitální ovládací panel: ANO vnit?í a venkovní
Topná t?lesa: Karbonová
Vlnová délka: 5,6-15 um
D?evo: Kanadský jedlovec
Ší?ka venkovní: 1750 mm
Výška venkovní: 1900 mm
Délka venkovní: 1350 mm
Hmotnost: 176 kg
Záruka: 2 roky

Popis
INFRASAUNA DeLUXE 4004 CARBON
Infrasauna je integrované, multifunk?ní a luxusní za?ízení pro lé?bu i relaxaci, která spole?n? se saunou zahrnuje v sob? též výhody slune?ní lázn?. Infra?ervený paprsek je jejím hlavním zdrojem energie. Vlnová délka infra?erveného paprsku je 5,6 – 15 µm a je t?lem nejlépe absorbována. Infra?ervený paprsek m?že proniknout 40 mm hluboko do lidské k?že, tím dochází k resonanci bun??ných tkání v t?le, zrychlení krevního ob?hu a odstran?ní ne?istot z t?la. Proto má sauna velmi dobrý vliv na zdraví. Infrasauny s carbonovým topidlem vyza?ují infra?ervený paprsek v širším spektru než infrasauny s keramickým topidlem. Infrasauny jsou vhodné pro osoby, které se lé?í s krevním tlakem, nebo t?žce snášejí vysokou teplotu v klasické saun?.
Výhody Carbonových infrasaun HealthLand
Vyhání z t?la jedovaté látky – detoxikace. Toxiny, stejn? jako sodík, alkohol, nikotin, karcinogenní t?žké kovy a rtu? se postupn? hromadí v lidském t?le. Infra?ervené teplo stimuluje potní žlázy, aby pro?iš?ovaly a detoxikovali pokožku.
Redukuje stres – Infra?ervené teplo uvol?uje svaly a uvol?uje t?lo nap?. p?ed masáží. Hodn? masér? používá infra?ervené teplo k v?tšímu a hlubšímu prožitku z masáže.
Prospívá Vaší k?ži – Infra?ervené teplo zlepšuje ob?h, vylu?uje ne?istotu a chemikálie a odstra?uje odum?elé kožní bu?ky. To vše zpev?uje Vaši pokožku a zmír?uje vytvá?ení vrásek.
Snižuje váhu – sou?ástí termoregula?ního procesu lidského t?la je pocení v d?sledku zvýšení srde?ní frekvence a zrychlení metabolismu. T?lo poté za?ne vylu?ovat nadbyte?nou vlhkost, soli a podkožní tuky. Tuky se vylu?ují z t?la p?i teplot? 42°C, když se t?lo potí a vylu?ují se zn?j škodlivé látky. Vhodný dopln?k pro redukci váhy. Za 30 min. spálí až 600 cal.
Úleva od bolesti – infra?ervené teplo ulevuje od bolesti tím, že se v t?le rozši?ují krevní cévy a zrychluje ob?h, kterým pak proudí více kyslíku, rychleji se dostává k poran?ným míst?m a urychluje hojení ran a poran?ní. Mnoho lidí používá infra?ervené sv?tlo pro lé?bu artrózy, svalového spazmu a revmatismu.
Stejné výsledky, jako p?i cvi?ení – p?i 20 – 30 minutovém pobytu v infrasaun? srdce vydá ten stejný výkon jako p?i b?hu na 6 mílí. Infrasauny jsou vhodné pro ty, kte?í nemají ?as na cvi?ení nebo nemohou cvi?it kv?li r?zným zran?ním.
Zlepšuje imunitní systém – p?i hore?ce stoupá t?lesná teplota a t?lo se tak brání vir?m. P?i používání infrasauny se t?lo lépe brání díky vyvolání "um?lé hore?ky". Nejnov?jší studie dokázaly, že nachlazení a ch?ipková onemocn?ní jsou nejlépe vylé?ena práv? použitím infra?erveného tepla v jejích za?átcích.